join的连接操作简言之就是将两个具有相同域的纪录给挑选出来,再将这些纪录所有的域放到一行。

注意:join在对两个文件进行连接时,两个文件必须都是按照连接域排好序的,按其他域排序是无效的。

语法格式:join [参数] [文件1] [文件2]

常用参数:

-a1或-a2除了显示共同域的纪录之外,-a1显示第一个文件没有共同域的纪录,-a2显示第二个文件中没有共同域的纪录
-i忽略大小写
-o设置结果显示的格式
-t改变域的分隔符
-v1或-v2不显示共同域的纪录之外,-v1显示第一个文件没有共同域的纪录,-v2显示第二个文件中没有共同域的纪录
-1或-2-1用来设置文件1连接的域,-2用来设置文件2连接的域

参考实例

将两个文件的具有共同域的纪录连接在一起:

[root@linuxcool ~]# cat file.db 
A li:20:men:anhui
B wang:21:women:jiangsu
C zhang:22:men:anhui
D liu:23:women:Shanghai
E chen:23:women:Hefei
[root@linuxcool ~]# cat file_hobby.db
A li:Song
B wang:shopping
C zhang:pingpong
D liu:chess
E Wang:reading
[root@linuxcool ~]# join -t: file.db file_hobby.db
A li:20:men:anhui:Song
B wang:21:women:jiangsu:shopping
C zhang:22:men:anhui:pingpong
D liu:23:women:Shanghai:chess

-a1还显示第一个文件中没有共同域的纪录,-a2则显示第二个:

[root@linuxcool ~]# join -t: -a1 file.db file_hobby.db
A li:20:men:anhui:Song
B wang:21:women:jiangsu:shopping
C zhang:22:men:anhui:pingpong
D liu:23:women:Shanghai:chess
E chen:23:women:Hefei
[root@linuxcool ~]# join -t: -a2 file.db file_hobby.db
A li:20:men:anhui:Song
B wang:21:women:jiangsu:shopping
C zhang:22:men:anhui:pingpong
D liu:23:women:Shanghai:chess
E Wang:reading

设置指定格式的域来显示出来(将具有共同纪录的域按照姓名+性别+爱好的格式显示出来):

[root@linuxcool ~]# join -t: -o1.1 1.3 2.2 file.db file_hobby.db 
A li:men:Song
B wang:women:shopping
C zhang:men:pingpong
D liu:women:chess

Author

这篇优质的内容由TA贡献而来

刘遄

《Linux就该这么学》书籍作者,RHCA认证架构师,教育学(计算机专业硕士)。